Faglig bistand til ansvarlig søker

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og er ansvarlig for all kontakt mellom foretakene, kommunen og tiltakshaver. Ansvarlig søker skal koordinere prosjektet og påse at tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar.

Reglene rundt byggesak kan være vanskelig å forstå og er i stadig endring. Byggesøknaden tilbyr nå byggfaglig kompetanse gjennom Norconsult sin tverrfaglige gruppe med spesialister. Dette gjør at du kan få bistand som ansvarlig søker gjennom hele byggesaksprosessen.

Hovinbyen – Oslo’s største utviklingsområde

Norconsult har lang erfaring med alle typer tiltak, og vil sørge for en forutsigbar prosess i møtet med offentlige myndigheter – fra planlegging til ferdigstillelse. Ved å benytte Norconsult sitt faglige nettverk med SØK-kompetanse kan du få ivaretatt ansvarlig søker-rollen opp mot bygningsmyndighetene og andre offentlige myndigheter.

Norconsult som ansvarlig søker

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen. Ved å benytte Norconsult sine tjenester vil de sørge for koordinering av prosjektet og påse at tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar. Norconsult har lang erfaring med rollen som ansvarlig søker i alle typer tiltak, og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Ved å inngå avtale med Norconsult om bistand i søknadsprosessen vil de kunne bistå i byggesaken med blant annet:

  • Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven
  • Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens §19
  • Søknad om fravik på eksisterende byggverk etter plan- og bygningslovens §31-2
  • Innhenting av nødvendige uttalelser og tillatelser fra berørte myndigheter
  • Søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven §18-9
  • Søknad om avkjøringstillatelse og dispensasjon fra veglova
  • Søknad om dispensasjon eller tillatelse fra annet regelverk enn etter plan- og bygningsloven

I tillegg til å være bindeleddet mellom tiltakshaver og kommunen, kan Norconsult bistå som rådgiver i byggeprosjekter. Med tverrfaglig bakgrunn fra privat virksomhet og offentlig forvaltning kan vi bidra med rådgivning for å sikre forutsigbar fremdrift og fremtidig byggesaksprosess.

Dersom du har behov for bistand til rollen som ansvarlig søker ta kontakt med:

Tom Aasrum
Fagkoordinator
Tlf. +47 45 40 44 12
e-post: Tom.Aasrum@norconsult.com

Marianne Tenold
Faglig leder
Tlf. +47 90 84 79 55
e-post: Marianne.Tenold.norconsult.com