Anne Mette Havaas

Fra Hype til Reality!

Digitaliseringstakten øker jevnt og trutt i byggebransjen. Vi jobber smartere sammen, og realiserer gevinster for både kommunen og utbygger. Vårt felles framvoksende økosystem er en yngleplass for digitale data!

Sammenhengende tjenester
I et økosystem er samspillet helt sentralt. Det digitale økosystemet innen plan- og bygg er veldig godt illustrert av KS i nasjonal produktspesifikasjon for ePlansak og eByggesak. Både aktører, programvare og teknologi må henge sammen, brukes korrekt og fungere raskt, sikkert og effektivt slik at beslutninger kan tas på riktig grunnlag og med kortest mulig svartid.

Økosystem

Bilde hentet fra KS.

Det er ingen selvfølge at rutiner og arbeidsform skal være like i ulike kommuner. En viktig suksessfaktor for at vi har kommet et godt stykke på vei med å effektivisere byggesaksprosessen, er norske kommuners vilje til å endre på sine arbeidsrutiner. Direktorat for byggkvalitet (DiBK) har stått i bresjen for utvikling av nasjonale sjekklister. En sentral joker for både å kunne øke automatiseringstakten og samtidig dokumentere prosessene med riktig arkivering og bevaring for ettertiden. Jo flere av disse sjekkpunktene vi klarer å kontrollere med bruk av data, jo mindre tid kreves fra den enkelte byggesaksbehandler før svaret sendes tilbake til søker.

Fellesløsninger
I økosystemet plan og bygg ser vi fellesløsninger som realiserer nasjonale drømmer. Det er ikke ulike byggeklosser for stat og kommune. Her utnyttes styrkene i de ulike delene og data kan strømme gjennom Altinn til Digdir, valideres i fellestjenestene plan og bygg til DiBK, for automatisk å bli fordelt til rette kommune gjennom FIKS til KS. Dermed kan vi levere data gjennom Byggesøknaden.no på en sikker og smart måte både til kommunen og naboen som skal ha sitt nabovarsel. Samtidig gir det kommunen tilsvarende mulighet for å sende både oppfølging på mangler og vedtak i retur direkte fra fagsystemet fra oss i Sikri, helt frem til utbygger i Byggesøknaden.no. Saksbehandler i kommunen jobber i tett samspill med sine karttjenester, og matrikkelfører får beskjed digitalt når det ligger nye oppdrag klart til matrikkelføring. Publikum kan også enkelt skaffe seg innsyn i prosessen både gjennom kommunens egne innsynsløsninger og eInnsyn.no.

Offentlig – privat samarbeid
Det er mange aktører involvert i det digitale økosystemet. Den aller viktigste suksessfaktoren er at vi jobber sammen. Alle leverandører, premissleverandørene og kommunene jobber sammen mot felles mål. Det er trolig flere andre fagområder som kan lære av hvordan vi jobber innenfor dette økosystemet. Tiden hvor vi konkurrerte med å dele minst mulig informasjon, den er forbi. Også vi leverandører av programvare i økosystemet må jobbe sammen for å lykkes. Data må flyte, kvitteres ut på riktig måte slik at alle kan være trygge på at innholdet kommer helt frem.

Strukturerte data
Tiltakshavere må søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og som skal inneholde arbeidsplasser. Denne prosessen har vi automatisert 100% gjennom økosystemet plan og bygg. Jeg fikk være tett på dette arbeidet, en revolusjonerende seier å kunne redusere ventetiden fra om lag 14 dager til 2 minutter. Saksbehandler trenger heller ikke tenke på arkiveringen. Det skjer helt av seg selv, helt i tråd med Arkivverkets visjon om innebygd arkivering.  

Det er flere av prosessene til kommunen som er godt i gang med tilsvarende automatisering. I det digitale økosystemet er det ingen som kan hevde at vi setter strøm på papir. Heller motsatt, vil jeg si. Kommunen har produsert mye ustrukturert informasjon (les PDF) før det digitale økosystemet ble tatt i bruk. Innholdet blir søkbart med OCR behandling gjennom PixEdit. Dermed kan også gammel dokumentasjon bli enklere å gjenfinne, samt benyttes til videre innsiktsarbeid.

Oversikt, innsikt og framsikt!
Det er økende bruk av robotisering og kunstig intelligens i hele samfunnet. Plan- og byggesak har flere områder hvor denne teknologien virkelig kommer til nytte. For oss i Spir ligger alt til rette for å øke automatiseringstakten ytterligere sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Helt fra start har vi hatt fokus på å utvikle KI-modeller som forstår det norske språk. Skal vi lykkes med kunstig intelligens her i Norge, er jeg overbevist om at vi må fokusere på det norske språk og norsk kultur. Jeg tror også skalerbare skytjenester er en viktig suksessfaktor for å lykkes med kunstig intelligens. Vi ser en moden kommunal sektor i Norge hvor kontinuerlige oppdateringer i skyen har blitt kommunenes virkelighet på kun få år. Vi er ikke i mål med å effektivisere, men vi er på god vei. Helt konkret ser vi at ledere nå kan få styringsinformasjon i sanntid, kommunen kan bruke innsikt i egne data til prosessforbedring og veiledning av søkerne. Kunstig intelligens gir mulighet til avansert dataanalyse, trendanalyse og prediksjon.

Vi i Spir er godt i gang med 2024, og vi ser frem til å nå nye mål sammen med alle aktørene i det digitale økosystemet for plan og bygg!


Gjesteinnlegg skrevet av
Anne Mette Havaas,
Head of Strategy Public, Spir Group

Anne Mette Havaas