Mikrohus til boligformål – forenkling av regler

Mikrohus til boligformål

Den 1. juli 2023 trer nye regler for oppføring av mikrohus i kraft. I dagens samfunn er det flere som ønsker å bo i mindre hus og med dagens regelverk er det ikke tydelig hvordan personer skal forholde seg til tekniske krav, nabovarsel og byggesøknad. De nye reglene er ment til å forenkle byggereglene og på den måten legge til rette for alternative boformer, slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus.

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en veiviser, som skal hjelpe deg med om mikrohuset er omfattet av forenklingene, om det er mulig å plassere mikrohuset der du ønsker og om du kan søke selv.

Mikrohus:
«Frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA, med én boenhet i én etasje uten kjeller som ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,5 m over bakken».

Byggteknisk forskrift (TEK17 § 1-2, 2. ledd) og byggesaksforskriften SAK 10 §3-1 (ny) bokstav e.

For mikrohus som er omfattet av forenklingene gjelder det:

  • Du kan søke om tillatelse og bygge mikrohuset selv. Det vil si at du ikke trenger å bruke ansvarlige foretak.
  • Færre byggtekniske krav og enklere krav i byggesaksforskriften. Du kan lese mer om forenklingene i artikkelen Regler for mikrohus til boligformål.
  • Bestemmelsene i plan- og bygningsloven gjelder fortsatt. Mikrohuset må ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsning for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense og visuelle kvaliteter gjelder for mikrohus.

Veiviseren finner du hos DiBK her.

Hos Byggesøknaden.no kan du sende nabovarsel og byggesøknad for ditt Mikrohusprosjekt!